Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Opinie

Obowiązki zarządu spółki wynikające z UKUR

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza nowe obowiązki zarządu spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 5 ha. W razie nabycia udziałów takiej spółki objętego prawem pierwokupu lub nabycia KOWR to spółka, a więc ostatecznie jej zarząd, a nie zbywca, czy nabywca udziałów, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia KOWR o ich nabyciu. Należy jednak wskazać, że sama spółka jest wtórnie powiadamiana przez udziałowców o zbyciu udziałów. Można sobie także wyobrazić sytuacje, w których zarząd może nawet blokować zbycie udziałów, gdy nie realizuje obowiązku zawiadomienia KOWR o warunkowej umowie sprzedaży udziałów, objętych prawem pierwokupu KOWR.

Do zawiadomienia dołączyć należy oprócz dokumentów dotyczących nieruchomości rolnych spółki, także potwierdzone za zgodność z oryginałem bilans oraz rachunek zysków i strat spółki za trzy ostatnie lata obrotowe oraz, co ciekawe, oświadczenie zarządu o wysokości zobowiązań warunkowych spółki, które składane jest przez zarząd pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Obrót udziałami w spółkach z nieruchomościami rolnymi staje się więc bardziej ryzykowny i problematyczny.

dr hab. Jerzy Bieluk

Radca prawny od 1993 roku. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert w zakresie prawa spadkowego oraz prawa rolnego, łączy praktykę z działalnością naukową. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Światowego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (UMAU).