Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ
Opinie

EROLNIK.GOV.PL obowiązkowy portal ogłoszeń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił 12 czerwca 2020 r. obowiązkowy portal ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych – erolnik.gov.pl. Zarówno z punktu widzenia zbywcy nieruchomości rolnej jak i kupującego, obowiązek korzystania z portalu ma istotne znaczenie. Użycie nowego narzędzia jest bowiem konieczne do uzyskania zgody na nabycie nieruchomości rolnej. 

Do czego służy portal ogłoszeń?

Erolnik.gov.pl umożliwia zamieszczenie nieodpłatnie:

 • ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych,
 • odpowiedzi na ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych.

Portal będzie również praktycznym narzędziem do wykazania, że jeden z ustawowych warunków dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, przewidziany w art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. a UKUR, został spełniony. Zgodnie z tym przepisem, do uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej przez podmiot inny niż rolnik indywidualny i podmioty objęte wyłączeniami, konieczne jest między innymi wykazanie przez zbywcę, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym (dotyczy to sytuacji, gdy nabycie nieruchomości rolnej ma nastąpić na podstawie umowy sprzedaży). Obecnie, jeżeli zbywca chce wykazać, że spełnił ten warunek, ma obowiązek zamieścić na portalu ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej. Ogłoszenie może umieścić  osobiście, albo na jego wniosek zrobi to oddział terenowy KOWR, właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej.
Niewątpliwie, wprowadzenie takiego rozwiązania ma również na celu uszczelnienie kontroli KOWR nad obrotem nieruchomościami rolnymi.

Co powinno zawierać ogłoszenie ?

Ogłoszenie na erolnik.gov.pl powinno zawierać co najmniej:

 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości;
 • opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej;
 • informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • cenę nieruchomości rolnej;
 • termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w portalu ogłoszeń.

Jaka jest wymagana treść odpowiedzi na ogłoszenie?

Odpowiedź na ogłoszenie na erolnik.pl powinna zawierać co najmniej:

 • proponowaną cenę zakupu nieruchomości rolnej,
 • imię i nazwisko rolnika indywidualnego, który zamierza kupić nieruchomość rolną, wraz z podaniem adresu zameldowania na pobyt stały,
 • oświadczenie podmiotu składającego odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, że jest rolnikiem indywidualnym.

Kiedy warunek zostanie spełniony?

Uważa się, że zbywca wykazał brak możliwości sprzedaży stosownie do wymagań art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. a UKUR, jeżeli po umieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości rolnej, zawierającego wszystkie wymagane elementy, żaden rolnik indywidualny nie złożył na nie odpowiedzi.  Dodatkowo w art. 2a ust. 4c UKUR precyzuje, kiedy można uznać, że odpowiedź na ogłoszenie nie została złożona, mimo że formalnie pojawiła się na portalu. Są to dwie sytuacje:

 • gdy proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w ogłoszeniu i nie została zaakceptowana przez zbywcę,
 • gdy odpowiedź na ogłoszenie została złożona po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu.

Warunek zostanie spełniony również w sytuacji, gdy podana w ogłoszeniu cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu, w danym województwie, za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez GUS (obecnie sprawdzenie średniej ceny możliwe jest m.in. na stronie ARiMR; zob. https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości rolnej przewyższa o co najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu, w danym województwie, za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez GUS.

Uwaga! Do skorzystania z możliwości zamieszczenia ogłoszeń lub odpowiedzi na ogłoszenia konieczne jest posiadanie aktualnego Profilu Zaufanego.

Szczegółowa instrukcja zamieszczania ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej oraz odpowiedzi na te ogłoszenia dostępna jest pod tym linkiem: https://erolnik.gov.pl/content/inst/Instrukcja_uzytkownika.pdf.

Uwaga! Należy pamiętać, że opisany tu warunek nie jest jedynym, aby uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Pozostałe wymagania określa art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. a UKUR.

Martyna Komarowska-Horosz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest doktorantką w Zakładzie Prawa Rolnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.