Kancelaria - Bieluk i Partnerzy

Prawie wszystko o Ustawie
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

❬  WRÓĆ

Bibliografia

 • Bender P., Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. I), „Rejent” 2019, nr 11
 • Bender P., Podstawowe problemy stosowania znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (cz. II), „Rejent” 2019, nr 12
 • Bieluk J., Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria 2017, t. XV
 • Bieluk J., Nowe zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria 2016, t. XIV
 • Bieluk J., Pojęcie gospodarstwa rodzinnego w konstytucji oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, (w:) Bożyka S. (red.), Olechno A. (red.), Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów: prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, Białystok 2018
 • Bieluk J., Sankcja nieważności w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, (w:) Księżak P. (red.), Mikołajczyk J. (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 2017
 • Bieluk J., Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016
 • Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019
 • Bieluk J., Wpływ ograniczeń w obrocie prawnym nieruchomościami rolnymi na egzekucję sądową z nieruchomości, (w:) Marciniak A. (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne: zasadnicze kierunku zmian z 2016 roku, Sopot 2017
 • Bieranowski A., Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, Rejent 2016, nr 5
 • Bieranowski A., Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, Rejent 2019, nr 8
 • Blajer P.A., Umowa sprzedaży nieruchomości rolnej po wejściu w życie ustawy z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Rejent” 2019, nr 12
 • Ciepła H., Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rejent 2016, nr 9
 • Ciodyk T., Zagórski T., Iwaszkiewicz P., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce, Studia Iuridica Agraria 2005, t. IV
 • Czerwińska-Koral K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, Rejent 2016, nr 6
 • Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Monitor Prawniczy 2016, nr 12
 • Górecki J., Nowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, Państwo i Prawo 2003, nr 10
 • Fortuński W., Kupis M., Uwagi do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji, Nowy Przegląd Notarialny 2016, nr 2, s. 27-56
 • Jurcewicz A, Wpływ ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – zagadnienia wybrane, Studia Iuridica Agraria 2017, t. XV
 • Klat-Górska E., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2014
 • Kremer E., Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieruchomości rolnych, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Korzycka M., Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124), Opinie i Ekspertyzy, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa 2016
 • Komarowska M., Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Komarowska M. Nowa funkcja Biuletynu Informacji Publicznej wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria 2016, t. XIV
 • Komarowska M., Wpływ nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wybrane instytucje postępowania egzekucyjnego prowadzonego z gospodarstwa rolnego lub jego składników, Nowa Currenda. Dodatek Naukowy 2017, nr 1
 • Komarowska-Horosz M., Pojęcie miejsca zamieszkania w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Studia Iuridica Agraria 2018, t. XVI
 • Kurowska T., Ochrona gospodarstwa rodzinnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Studia Iuridica Agraria 2010, t. VII
 • Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 2
 • Lichorowicz A., Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (w świetle art. 23 Konstytucji), Studia Iuridica Agraria 2000, t. I.
 • Lichorowicz A., Podstawowe rozwiązania regulujące status prawny gospodarstw rodzinnych w krajach Europy Zachodniej, (w:) P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015
 • Lichorowicz A., Prawna regulacja obrotu gruntami rolnymi – ocena stanu aktualnego, postulaty de lege ferenda, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1-2
 • Lichorowicz A., Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, Studia Iuridica Agraria 2005, t. IV
 • Litwiniuk P., Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Studia Iuridica Agraria 2017, t. XV
 • Litwiniuk P., O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżimu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Maj K., O potrzebie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Krakowski Przegląd Notarialny 2017, rok 2, nr 2
 • Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, rok I, nr 2
 • Marciniuk K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Mataczyński M., W kwestii zgodności ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z prawem europejskim w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rejent 2004, nr 9
 • Michałowski R., Kwestie związane z zasiedzeniem nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Michałowski R., O nabyciu nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy. Uwagi na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17, Studia Iuridica Lublinensia 2017, vol. XXVI, nr 1
 • Michnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1
 • Mikołajczyk J., Funkcje preambuły w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, Rejent 2016, nr 5
 • Prutis S., Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji ustawowej, Studia Iuridica Agraria 2005, t. V
 • Prutis S., Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji, (w:) P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015
 • Sprawozdanie z IX Kolokwium Jagiellońskiego. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi Krakowski Przegląd Notarialny 2017, rok 2, nr 2
 • Stańko M, Pojęcie nieruchomości rolnej w kodeksie cywilnym i przepisach szczególnych, Studia Iuridica Agraria 2017, vol. XV
 • Stańko M., Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria 2005, t. V
 • Szereda A.J., Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, rok 1, nr 4
 • Truszkiewicz Z., O własności rolniczej w kontekście zmian w obrocie własnościowym prywatnymi gruntami rolnymi, Studia Iuridica Agraria 2017, t. XV
 • Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 2
 • Truszkiewicz Z., Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1
 • Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. I, Rejent 2003, nr 9
 • Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cz. II, Rejent 2003, nr 11
 • Trybka W., Obrót nieruchomościami rolnymi z perspektywy administracyjnoprawnej, „Rejent” 2019, nr 1